november 08, 2012

Õppimine ja õpetamine avatud klassiruumis

Selleks et õpilane tõepoolest õpiks ise, tuleks laiendada õpiruume. Õpetajad on juba teadvustanud ka teisi maailma tundmaõppimise viise, näiteks kõikide meelte kaudu autentses keskkonnas (siin valdavalt looduskeskkonnas) õppimine. Loodushariduses ja sellega seotud keskkonnahariduses toimib ja üha laieneb nn õuesõpe, mille puhul tundide toimumispaigad ulatuvad kooli lähiümbrusest üle kogukonna. Väljaspool klassiruumi paiknev õpikeskkond (nn avatud õpiruumina kasutatav ühiskonnaeluloodus- ja kultuurmaastikud) omab samasuguseid tunnusjooni, nagu seda võib leida traditsioonilises klassiruumis.
1. Õpikeskkond kui õppevahend – siin paiknevad tegelikud objektid oma vormide, värvide, lõhnade, maitsete, häälte jt omaduste mitmekesisuses ning muutumises. Õpetaja ja õpilase koostöös saadakse õppeprotsessis:
elamused/kogemused, tunded, vaimustus;
teadmised ja oskused (ka uurimuslikud);
kokkupuuted väärjuhtudega;
inimeste erinevad vaated loodusele (kaitse, loodusandide ja -varade kasutamine;
suhtlemine teiste elusolenditega);
2. Õpikeskkond kui tööruum suurepärase õppematerjaliga – saab mängida, õppida ja avastada: saab küsida ning otsida vastuseid kas vaadeldes, uurides, katseid tehes või kogukonna inimestega kontaktis olles; kus õpetaja või teine kaasõppija saab ülesandeid lisada ning nendelt saab ka tagasisidet; võib tegutseda koos, üksi või rühmas.
Õuesõppe definitsioon, mis väljendab õppimist ehedas keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel, rõhutab selle tööviisi olulisi tunnuseid:
õppetöö toimub kooli lähiümbruses, tegevus on järjepidevalt väljaspool klassiruumi;
on töömeetod, mis võimaldab kasutada kõiki meeli, saamaks isikliku ja vahetu kogemuse tegelikkusega kokku puutudes;
õppetöö õues ühendatakse üldisesse õppeprotsessi klassiruumis, toetades ja tugevdades materjali omandamist;
kasutab mitmekülgseid võimalusi, et koos kasvaksid PEA (kasvavad teadmised – teadmine põhineb vaatlemisel ja tegemisel), SÜDA (väärtused, suhtumised), KEHA (oskused kogu eluks – tegemine ühendab meelt ja keha) ;
kutsutakse õpetama ka teisi teadjaid peale oma õpetaja (biolooge, meteorolooge, astronoome, kalureid, metsamehi, keskkonnarahvast, luuletajaid, ajaloolasi jne).
Õu pakub õpetajale aga palju rikkamat ja väljakutsete rohkemat õpetamiskeskkonda, kui seda on klassiruum.
Õp Karin